ලංකාවේ ඕනෑම තැනක සිදුවීම් මුලින්ම අපෙන් දැනගන්න

4c2786e767ae0cd10f28b44f7970f762

හ්ස්ක් ජ්බ්ඩ්බ්ච්ච්හ්ෆ්හ් ජ්ජ්ක්ජ්හ්ක් හෙහ්  හ්ෆ්ෆ්හ්ව්හ්ව් ෆ්  ෆ්ෆ්ෆ්හ්ව්ෆ්ල්ව්

කාටූනය

ලස්සන ලංකා

PIJ NEWS සිංහල පෙදෙසට පිවිසෙන ඔබට ස්තුතියි !

PIJ NEWS සිංහල පෙදෙසට පිවිසෙන ඔබට දිනපතා තොරතුරු වලට අමතරව දැනුම විනෝදය විශේශාංග ඇතුලු බොහෝ දේ එක් කිරීමට අප කටයුතු කරමින් සිටී. iiට අමතරව ත්‍යාග දිනාගැනීමේ අවස්ථා සහ ඔබ විසින් ලබා දෙන අලුත් තොරතුරු PIJ NEWS ඔබගේ පිටුවට එක්කිරීමට ද කටයුතු සැලසුම් කොට ඇත. aප සමඟ රැදී සිටින්න . ඔබෙගේ අදහස් අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න .

PIJ NEWS සිංහලෙන්

test book

Endocrinology guidelines

Heart failure management