ජනපති බලතල ඉක්මවූ බලතල ඇමැතිවරයකුට ලබාදී එක්ටා උගුලට කඩිනමින් හසුකරවීමේ තැතක්...

එට්‌කා ගිවිසුම වැනි ආර්ථික ගිවිසුම් ඇතුළු කඩිනම් ප්‍රතිපත්ති හා පහසුකම් සැලසීම සඳහා ඇමැතිවරයකුට හා ආයනයකට අසීමිත බලතල ලබාදීමට ආණ්‌ඩුව පනත් කෙටුම්පතක්‌ ගැසට්‌ මගින් ප්‍රකාශයට...

කැලේ යන සිංහල සංවිධාන නිදියන විපක්ෂය සහ රට බෙදන ව්‍යවස්ටාව –...

බොදුබල සේනාව රජයේ බලල් අතක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවාද ?උන්වහන්සේ පිලිබඳ තරමක් දුරට දන්නා මට කිව හැක්කේ එසේ විය නොහැකි බවයි . නමුත් උන්වහන්සේ...

How oil is made under the ground

Coal oil and natural gass are formed many hundreds of millians years ago.  It was also formed more than 300 million years ago.That is...

Latest news

table test

dermatology updates

test book

Endocrinology guidelines