කොරෝනා රෝගයෙන් මිය ගිය අයකුගේ සිරුර දහනය කල යුත්තේ ඇයි ?

කොරොනා රොගියකු මියගිය සිරුර දහනය කොට විනාශ කල යුත්තේ ඒ හරහා රෝගය පැතිරයා හැකි බිය නිසා පමනද ? නැත එපමනක් නොවේ ........... ජීව විද්යාත්මක , පරිසර...

Dengue, a short update…..

Dengue is a viral infection caused by four types of viruses (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) belonging to the Flaviviridae family. The viruses are transmitted...

Obstructive Sleep Apnoea may make your life short ………

Are you snoring?                                           ...

Avoid Asthma Attack Avoiding Aggravating Agents

Asthma is a chronic condition that intermittently inflames and narrows the airways in the lungs. The inflammation makes the airways swell. Asthma causes periods...

Spider Bites

   

Heart failure management

Heart failure is a medical condition where the heart does not work as efficiently as it should. This means that your blood can't deliver...

Monitoring of growth of a child ..

Growth denotes increase in physical size of the body whereas development mean improvement in function and skills of an individual. The factors affecting growth...

Be aware of this facts that hypertension is a silent and sudden killer...

Hypertension is the blood pressure is higher than 140 over 90 in 3 consecutive visits 24 hours apart. A diagnosis of hypertension may be made...

Intense itching body and extremity …… Scabies ?

Scabies is a skin infestation caused by a very tiny mite known as the Sarcoptes scabiei. These microscopic mites can live on your skin...

Why breast lump needs to detect early….

  Breast cancer is the most common cancer among female.Breast cancer  is increasing particularly in developing countries where the majority of cases are diagnosed in...

Latest news